INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU V SÚVISLOSTI SO ZÍSKAVANÍM A SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

poskytnuté prevádzkovateľom dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby.

 

Prevádzkovateľ týmto v súlade s článkom 13 ods. 1. a 2. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) poskytuje Dotknutej osobe, od ktorej Prevádzkovateľ získava osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, nasledovné informácie:

 

Totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom je spoločnosť THE SPACE, s.r.o., so sídlom Kopčianska 82/F, 851 01 Bratislava, IČO: 53166485, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 147024/B, štatutárny orgán: Ján Homola, konateľ, e-mailová adresa: order@thespace.sk. 

 

Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu Prevádzkovateľa:

Zástupca Prevádzkovateľa nie je ustanovený. 

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: 

Nebola ustanovená. 

 

Účely spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby: 

Účelmi spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby sú: 

 1. spracovanie účtovných dokladov 
 2. evidencia klientov na účely uzatvárania a plnenia zmlúv 
 3. archivácia dokumentov v súlade s právnymi predpismi 
 4. reklamácie 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby

Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby bude, v závislosti od konkrétnych osobných údajov a účelu ich spracúvania súhlas Dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, splnenie zmluvy, zmluvnou stranou ktorej je dotknutá osoba. 

 

Špecifikácia oprávnených záujmov sledovaných Prevádzkovateľom alebo treťou stranou: 

Neuplatňuje sa. 

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov: 

Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú alebo minimálne môžu byť (i) štatutárne orgány alebo členovia štatutárnych orgánov Prevádzkovateľa a (ii) zamestnanci Prevádzkovateľa (i) obchodní zástupcovia prevádzkovateľa a ďalšie osoby spolupracujúce s Prevádzkovateľom pri plnení úloh Prevádzkovateľa. Na účely tohto dokumentu sa za zamestnancov Prevádzkovateľa budú považovať všetky fyzické osoby vykonávajúce pre Prevádzkovateľa závislú prácu na základe pracovnej zmluvy alebo dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby bude spoločnosť poskytujúca Prevádzkovateľovi účtovné služby, ako aj spoločnosť poskytujúca Prevádzkovateľovi služby súvisiace s tvorbou a údržbou softvéru, spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi právne služby, spolupracovníci prevádzkovateľa, ako aj spoločnosti spolupracujúce s prevádzkovateľom na vybavovaní reklamácií. 

Príjemcom osobných údajov budú tiež daňový úrad a ďalšie štátne orgány, v zákonom stanovených prípadoch. 

 

Informácia o zamýšľanom prenose osobných údajov do tretej krajiny: 

Neuplatňuje sa – Prevádzkovateľ nezamýšľa previesť osobné údaje do tretej krajiny. 

 

Doba uchovávania osobných údajov: 

Osobné údaje budú v súlade s právnymi predpismi uchovávané na nevyhnutný čas, na ktorý budú potrebné na účely plnenia zmluvy a ich následnej archivácie. 

Poučenie o existencii relevantných práv Dotknutej osoby: 

Dotknutá osoba má okrem iného nasledovné práva: 

 1. právo Dotknutej osoby na prístup k údajom podľa článku 15 Nariadenia, 
 2. právo Dotknutej osoby na opravu podľa článku 16 Nariadenia, 
 3. právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“) podľa článku 17 Nariadenia, 
 4. právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 Nariadenia, 
 5. právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom podľa článku 19 Nariadenia, 
 6. právo Dotknutej osoby na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia 
 7. právo Dotknutej osoby namietať podľa článku 21 Nariadenia 
 8. právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním podľa článku 22 Nariadenia.

 

Poučenie o práve Dotknutej osoby odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov: 

Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov môže Dotknutá osoba realizovať v listinnej podobe na adresu Prevádzkovateľa zapísanú ako jeho sídlo v obchodnom registri v čase odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo v elektronickej podobe prostredníctvom elektronických prostriedkov. 

 

Poučenie o práve Dotknutej osoby podať sťažnosť dozornému orgánu: 

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s Nariadením, a to všetko bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy. 

 

Informácia o existencii / neexistencii povinnosti Dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje: 

Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že poskytnutie osobných údajov Dotknutej osoby nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy s Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje ani nie je povinná udeliť súhlas s ich spracovaním. Následkom neposkytnutia osobných údajov a/alebo následkom neudelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov bude, že Prevádzkovateľ nebude spracúvať osobné údaje a že tieto osobné údaje nebudú použité na účely vymenované v bode D. tohto dokumentu. 

 

Informácia súvisiaca s automatickým rozhodovaním vrátane profilovania: 

Neuplatňuje sa